מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות") מסדירה את האופן שבו אנו, חברת מקסי סייט פרסום באינטרנט בע"מ) להלן "החברה",) עושה שימוש במידע אישי אשר היא מקבלת ו/או אוספת ממשתמשי האתר )כהגדרתם בתנאי השימוש של החברה.

 1.  שירותי אירוח של האתר אצל צדדים שלישיים –  החברה רוכשת שירותי אירוח של האתר מצדדים שלישיים (ספקים חיצוניים), לפיכך המידע (לרבות מידע אישי ו/או מידע מזהה) שהמשתמש מוסר לחברה באמצעות האתר נשמר על שרתים המוחזקים ומופעלים על-ידי צדדים שלישיים אשר אינם החברה ו/או אינם בשליטת החברה. ייתכן שספקי שירותי האירוח יהיו חברות מחוץ לגבולות ישראל (לרבות חברות בארה"ב). במסירת המידע, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית להעביר ו/או לשמור את המידע שמסר לה על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל
 • מדיניות הפרטיות מהווה חלק מתנאי השימוש – מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של החברה ("תנאי השימוש"). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.
 • רישומך לשירותים ועדכון פרטים אישיים –
   3.1. חלק מהשירותים באתר החברה  טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ו/או במסגרת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת) תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום ו/או לעשות שימוש בשירותים אלו. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.
  3.2 . הנך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. הנך מתחייב לעדכן את החברה במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה. החברה (או מי מטעמה) תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  3.3. ניתן לבצע את ההרשמה לחלק מהשירותים באתר באמצעות קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לחברה, לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק )"חשבון הפייסבוק"). ייתכן שמידע אודותיך הכלול בחשבון הפייסבוק יועבר לאתר. עם זאת, יובהר כי בכדי לאפשר קישור בין חשבון הפייסבוק לאתר החברה, תידרש לתת הסכמתך מראש, באמצעות מסך אישור סטנדרטי של אתר פייסבוק.
  3.4 .הנך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
  3.5. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתר, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתר לכל לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.
  3.6. במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך, ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך מוטלת החובה לשנותה לאלתר.
  3.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, כולו או חלקו, הניתן לך על ידה באתר, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

 • מידע אישי שנאסף על ידי צדדים שלישיים ואפשרות כיבוי איסוף נתוני מיקום –
  4.1. כאשר אתה משתמש באתר החברה רשאית לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים, לצרכי פרסום ו/או במסגרת פונקציות נוספות כגון עיבוד נתונים. תוכנות צד ג' אלו עשויות לאסוף מידע הנוגע לנתוני מיקום הנוגעים לך (נתוני מיקום בשטחים חיצוניים ונתוני מיקום בתוך מבנים/Indoor אשר פתוחים לציבור), נתוני אפליקציות קיימות במכשירך ומידע סטטיסטי על השימוש בהן. בעת שימושך באתר ו/או באפליקציות, אתה מאשר כי תוכנות צד ג' אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור וכי וואלה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע זה למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. אם אתה מעוניין לחזור בך מהסכמתך למתן גישה לנתונים כאמור, אתה רשאי לעשות זאת באמצעות ביטול שירותי המיקום במכשיר הנייד.
  4.2. החברה תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט ואפליקציות שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של החברה (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי.

 • 5.      .העברת מידע אישי לצדדים שלישיים –
  5.1. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף עליך (ע"י החברה ו/או ע"י צדדים שלישיים כאמור לעיל), אלא במקרים המפורטים להלן:
  5.1.1 בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר, או במידה ותמסור מידע זה מתוך כתבות פרסומיות באתר או לשם משלוח דברי פרסומת מטעם החברה ו/או מטעמם של מפרסמים אחרים. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך.
  5.1.2. במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר החברה ואת הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.
  5.1.3. החברה תהיה רשאית למסור את פרטיך לקבלני משנה, בישראל ומחוץ לה, מטעמה לשם ביצוע פעולות שונות הקשורות להפעלה (לרבות שירותי אירוח), תפעול ושיפור של האתר לפי דרישת משטרה ו/או אם יינתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.
  5.1.4. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
  5.1.5 במקרה שהחברה תמצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה.
  5.1.6 אם החברה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר.
  5.1.7. במסגרת העברה חוקית של פעילות החברה לתאגיד אחר שיפעיל את האתר או חלקים ממנו לרבות במסגרת של עסקת מיזוג, רכישת מניות ו/או נכסים (כולם או חלקם( ו/או פשיטת רגל.
  5.1.8. אם החברה תשתף פעולה עם תאגיד אחר ו/או תרכוש שירותי ניהול ו/או תפעול ו/או איחסון מידע ו/או תבצע פעילות לשם שיפור פעילות האתר במסגרת שיתוף פעולה עם תאגיד אחר, וכן במקרה שתמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד האחר ו/או החדש כאמור העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים וכן כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
  5.1.9. לצדדים שלישים עימם החברה תשתף פעולה וזאת לצורך עיבוד, טיוב, ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, וכן לצורך פרסום וייעול שירותים הניתנים לך, לרבות על ידי צדדים שלישיים. במסגרת האמור מידע אשר יימסר לצדדים שלישיים עשוי להיות משולב עם מידע נוסף שבידי אותם צדדים שלישים.
 • שימוש במערכת Google Analytics
  6.1 האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Analytics Google על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. החברה אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב-Analytics Google  עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Analytics Google אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Analytics Google.  
 • שימוש במערכת ניהול מידע שונות  
   האתר עשוי לעשות שימוש בכלי מחקר שונים על מנת ליצור פרופילים של משתמשים ותחומי עניין תוך שימוש ב-  Cookies. טכנולוגיית הצלבת מכשירי קצה והצלבת תוכן (כגון Ids statistical וכלי זיהוי אחרים ) כגון מספרי זיהוי של מכשירי קצה. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה ללמוד על השימוש של הגולשים באתר וכן לסייע לנו להציג בפני הגולשים תוכן, לרבות תוכן שיווקי.
 • שימוש ב-Cookies  באתר והגשת פרסומות
  8.1 האתר משתמש ב—Cookies לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מה-Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. ה-Cookies  מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקרים מחדש במדורים באתר החברה המחייבים רישום. המידע ב-Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
  8.2 אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר החברה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשב בכל רגע. הואיל וה-Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.
  8.3 שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies של גוגל וארטימדיה (ככל שלא מותקן על מחשבך/מכשירך) וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל.

 • אבטחת המידע באתר – החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 • זכות לעיין במידע אישי השמור לגביך במאגר המידע
  10.1 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ,כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
  10.2. .בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר )"פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתרי החברה, יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

 • קישורים מהאתר לאתרים של צדדים שלישיים – קישורים לאתרים של צד ג'. אתה מאשר כי ידוע לך כי מסירת פרטים והרשמה באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין.

 • 12.  .ביצוע שינויים במדיניות הפרטיות שינויים במדיניות הפרטיות – החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. שינויים אלה ייכנסו לתוקפם במועד פרסומם גם מבלי שהחברה תידרש למסור למשתמשים באתר הודעה בדבר השינוי. תאריך עדכון: דצמבר 2018